Profeetallisuudesta

Profetia on määritelmällisesti Jumalan puhetta ihmisen kautta ja siitä laajennettu käsite profeetallisuus on Jumalan läsnäoloa, vaikutusta ja toimintaa ihmisten kautta. Profetian henki on Jeesuksen Kristuksen todistus. Tämä tarkoittaa kolmea asiaa. Ensinnäkin se on todistusta Jeesuksesta Itsestään, mikä viittaa Hänen havaittavaan läsnäoloonsa keskuudessaamme. Seurauksena se on samaa todistusta, kuin mitä Jeesus jakoi, todistusta Isästä ja Hänen vanhurskaasta tahdostaan. Toisin sanoen kutsua kuuliaisuuteen. Kolmanneksi se on tuon vanhurskauden toteutumista käytännnössä, kun elämme Hengen johdatuksessa.

Kuka on profeetallinen?

Edellisen määritelmän mukaan maailman profeetallisin asia on Kristuksen ruumis. Ja koska seurakunta koostuu yksilöistä, jokainen Jeesuksen opetuslapsi on profeetallinen. Toisaalta Jumala on läsnä seurakunnassa ja uskovissa vaikuttavan Pyhän Henkensä kautta. Kyse on siis kasteesta Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, sekä elämisestä kuuliaisena Hänelle.

Kysymys ei olekaan siitä, olemmeko me profeetallisia, vaan siitä, kuinka profeetallisia me olemme? Edellä sanotun mukaan sama kysymys voidaan muotoilla eri tavoin, esimerkiksi: Kuinka kuuliaisia olemme Jeesukselle? Kuinka hengellisiä olemme? Kuinka paljon Hän saa vaikuttaa meissä parannusta ja uutta elämää? Eräästä näkökulmasta herätykset voidaankin nähdä profeetallisuuden lisääntymisenä seurakunnassa.

Erityisiä ilmenemismuotoja

Jos seurakunta olisi aina erityisen profeetallinen, se olisi aina hereillä, eikä herätyksiä olisi. Koska niitä on, voidaan todeta, että profeetallisuutta voi olla enemmän tai vähemmän, ja joissain paikoissa sitä voi olla enemmän, Lisäksi se selvästi ilmenee monin tavoin.

Profetian Henki

Yksinkertaisimmillaan profeetallisuus on sen puhumista, mitä Jumala tahtoo sanoa. Jumala voi vaikuttaa profetiaa vaikka juutalaisessa ylipapissa. Näin kävi esimerkiksi silloin, kun Kaifas julisti profeetallisesti, että on parempi, että Jeesus kuolee koko kansan puolesta, kuin että koko kansa tuhoutuu.

Profetian henkeen liittyy usein hurmostila. Vanhassa testamentissa on paljon esimerkkejä profetian hengen esiintymisestä joukon kokoontuessa, esimerkiksi Saul liittyi hurmoksessa oleviin profeettoihin. Näihin tilanteisiin liittyi usein myös laulua ja tanssia. Hurmos ei kuitenkaan rajoittunut kokouksiin Herran nimessä. Elian kanssa kilpailleet sadat Baalin profeetat olivat niin ikään hurmoksessa, toisin kuin profeetta itse. Hurmos ei siis ole sen enempää edellytys kuin tae aidosta profetian hengestä.

Profetian henki vaikuttaa pysyvästi Kristuksen ruumiissa. Nykypäivänä – muutenkin kuin ylipappien vähyyden takia – on tavallisempaa, että profetian henki vaikuttaa seurakunnassa, ja yksittäiset ihmiset puhuvat sen vaikutuksesta.

Hengelliset lahjat (etenkin profetointi)

Koska profeetallisuus on Pyhän Hengen vaikutusta ihmisissä, siihen liittyvät erilaiset Hengen manifestaatiot. Tyypillinen esimerkki ovat Hengen jakamat lahjat, joista profeetallisuus korostuu erityisesti profetian lahjassa, ilmoituslahjoissa ja erilaisissa ihmelahjoissa.

Profetian armolahja on Pyhän Hengen ihmiselle antama kyky välittää viestejä Jumalalta. Siinä missä profetian henki on yksinomaan Jumalan käsissä, kyky on ihmisen hallittavissa. Sitä voisi kuvata Jumalan lupaukseksi antaa vastaus rukoukseen, kun armolahjan käyttäjä lähestyy Häntä. Myös Jumala voi tehdä aloitteen ja käyttää armolahjan saanutta viestinviejänä.

Kyseessä on nimenomaan Jumalan puhe tiettyyn tilanteeseen. Profetia saattaa koskea niin menneisyyttä, tulevaisuutta kuin nykyisyyttäkin, tai sitten täysin ajasta riippumattomia asioita. Tyypillisesti siihen liittyy ojennusta, kehotusta ja rohkaisua. Se voi olla hurmoksellista ”näin sanoo Herra” tyyppistä julistusta, tai miltei huomaamaton osa aivan arkista keskustelua. Tai oikeastaan mitä tahansa.

Profetialle on ominaista, että se on nimenomaan sanoma. Siksi se on tyypillisesti sanallinen, mutta siihen voi liittyä myös toimintaa. Viestiin myös kuuluu, että se on toimitettava oikeaan aikaan, oikealle taholle ja oikealla tavalla. Muussa tapauksessa kyseessä ei ole se viesti, jonka Jumala lähetti, vaan väärä profetia.

Viestintuoja on osa viestiä. Niinpä viestissä näkyy profetoivan ihmisen oma persoona. Tyypillisesti esimerkiksi umpisuomenkieliset eivät ala profetoida swahiliksi, vaan käyttävät sitä kieltä ja kielen rekisteriä (persoonallista ilmaisutapaa), joka on heille itselleen ominainen. Joku toinen välittäisi saman profetian eri tavoin. Tämä ilmiö tulee hauskasti esiin tilanteissa, joissa Herra on jakanut sanomansa usealle ihmiselle.

Profetiat saattavat olla hyvin monimutkaisia ja moniosaisia. Niihin voi liittyä suorasanaisten viestien lisäksi esimerkiksi näkyjä, unia tai kielilläpuhumista, jotka on tulkittava. Joskus niiden tulkitsemiseen voidaan vaatia tiettyjä kokemuksia tai tietoja, joita on muilla ihmisillä. Herran mielikuvitus on rajaton.

Profeetallinen palvelutyö

Profeetallisia armolahjoja käytetään aina tietyissä tilanteissa. Niiden käyttäjät eivät välttämättä harjoita lahjojaan järjestelmällisesti. Jotkut on kutsuttu toimimaan työssä, joka palvelee toisia hengellisesti. Tällaisessa työssä näiden lahjojen käyttö voi olla arkista. Työ voi olla päätoimista ja sivutoimista.

Profeetallinen palvelutyö on eri asia kuin seurakunnallinen palvelutyö. Sen fokus on nimenomaan Jumalan todellisuus, Pyhän Hengen läsnäolo ja kuuliaisuus Herralle. Totta kai kaiken seurakunnallisen työn tulisi olla profeetallista. Toisaalta ei ole syytä olettaa, että Jumala tahtoisi rajoittaa profeetallisen toimintansa seurakuntien rakenteisiin. Itse asiassa käytäntö osoittaa  toista.

Profeetallisuuden hengellisen luonteen vuoksi profeetallinen palvelutyö on tyypillisesti hengellisten armolahjojen järjestelmällistä käyttöä. Toisaalta profeetallisuuteen kuuluu muitakin asioita. Koska se on luonnostaan Jumalaan keskittymistä, myös esimerkiksi kaikki korkeampaan moraaliin tähtäävä toiminta, rukous, esirukous, ylistys ja hengellinen sodankäynti ovat profeetallista aluetta. Laajasti ottaen profeetalliseen palvelutyöhön tuleekin laskea kaikkinainen tietoinen pyrkimys palvella Jumalan läheisyyttä tai ilmenemistä, siis profeetallisesti tai profeetallisuutta.

Luonteeltaan palvelutyö on inhimillistä toimintaa, jonka fokus on käytännön elämässä ilmenevä hengellisyys. Muiden seurakuntavirkojen osalta sitä voisi verrata esimerkiksi raamattukouluihin ja lähetysjärjestöihin. Sen ei myöskään tarvitse olla yksinomaan profeetallista – harjoittavathan monet lähetysjärjestötkin myös opetustehtävää. Tästä inhimillisyydestä seuraa, että profeetallinen palvelutyö ja sitä tekevät ihmiset ovat alttiita kaikille niille ongelmille, joita inhimilliseen toimintaan liittyy. Tyypillisiä esimerkkejä ovat sotkut rahan ja seksin saralla.

Profeetan virka

Profeetat ovat ihmisiä.  He ovat Jeesuksen lahja seurakunnalle. He ovat Hänen ruumiinsa hengellisen elämän dynamo. Heidän vastuullaan on huolehtia siitä, että seurakunta on profeetallinen – pyhä, puhdas ja kuuliainen Herralle. Profeettojen normaalielämä on siis omiaan edesauttamaan herätyksen syttymistä.

Jeesuksen varoitus vääristä profeetoista ja ohje heidän tunnistamisekseen on paljon puhuva. Profeetat ennustavat, tekevät ihmeitä ja merkkejä ja karkottavat pahoja henkiä Jeesuksen nimessä. Mutta niin tekevät väärätkin profetat. Ero on siinä, että oikeat profeetat pyrkivät siihen, mikä on tärkeää Jumalalle: että me eläisimme Hänen tahtonsa mukaan. Juuri tämä on oikean profeetan merkki. He kutsuvat ja inspiroivat ympäristöään muuttumaan Jumalan tahdon mukaiseksi.

Olla profeetta on hengellinen identiteetti. Kyseessä ei ole hengellinen lahja, jota voi alkaa tai lakata harjoittamasta, tai työ, jota voi vaihtaa tai josta voi ottaa vapaata. Se ei ole edes kutsumus, mitä tehdä. Parempi vertauskuva olisi ammatti, jota on velvollisuus harjoittaa ja jota saa harjoittaa 24/7. Profeetta on profeetta, eikä voi lakata sitä olemasta.

Profeetassa henkilöityy profeetallisuuden paradoksi: hän elää, hengittää ja on profeetallisuutta. Mutta viime kädessä profeetallisuus toteutuu käytännön toimintana. Profeetan elämä on siis kokonaisvaltaisesti profeetallista, mutta samalla yhtä arkista kuin kaikkien muidenkin.  Profeetta ei välttämättä ole karismaattinen, mutta rukoilijoina hän on tienraivaaja. Hän tekee paljon – luultavasti enemmänkin – muuta kuin puhuu Jumalan sanaa. Hän kompastelee siinä missä muutkin.

Hänen huolenaiheensa seurakunnankin suhteen ovat hyvin käytännöllisiä, ja ulottuvat koko yhteiskuntaan. Tyypillisiä profeetan hampaisiin jääviä asioita ovat korruptio ja epäoikeudenmukaisuus, uskonnollisuus ja epäoikeudenmukaisuus. He ovat totuudentorvia, tuovat toivoa toivottomille, näyttävät, että toisinkin voi ajatella – sillä Jumala voi. Tämä kaikki on lähellä Herran sydäntä, ja viime kädessä siis myös profeetallisuuden ydintä.

Tämä aiheuttaa sen, etteivät profeetat välttämättä hahmota edes itse elävänsä profeetan kutsussa.

Jokainen profetoiva ei siis ole profeetta, ja profeetat tekevät enimmäkseen jotain muuta kuin profetoivat. Sama pätee profeetalliseen palvelutyöhön. Toki on tavallista, että profeetat profetoivat ja palvelevat, mutta niin tekevät monet muutkin. Profeettojen varsinainen rooli seurakunnassa on toinen.

Yhteenveto

Me ihmiset olemme erilaisia, ja niinpä profeetallisuus ilmenee monin eri tavoin. Ylläoleva puhuu asiasta hyvin abstraktilla tasolla. Sen piiriin mahtuu osapuilleen kaikki mahdollinen jumalanpalveluksen liturgiasta hengelliseen sissisodankäyntiin shamanistisessa konventissa, ja tuhanteen muuhun suuntaan. Myös mittakaava, jolla profeetallisuus ilmenee vaihtelee. Profeetallinen sana saattaa koskea yksittäistä ihmistä, tai koko maailmaa.

Mikä koskee profeetallisuutta yleensä, koskee erityisesti järjestelmällisempää toimintaa ja yksittäisten profeettojen kutsumuksia. Niin työnkuva kuin mittakaava voivat olla mitä tahansa laidasta laitaan, sekä lisäksi kehittyä ajan mittaan.

Yhteistä kaikelle profeetallisuudelle kuitenkin on keskittyminen Herraan, sekä toisten – etenkin uskovien – huomion kiinnittäminen Herraan. Jos kysytään paimenelta, kristityt ovat lampaita; jos evankelistalta, sieluja; jos opettajalta, opetuslapsia; jos apostolilta, Kristuksen ruumiin jäseniä. Mutta jos kysytään profeetalta, me olemme saviastioita täynnä Jumalan kirkkautta.

Ja tuon kirkkauden on määrä loistaa maailmaan.

Tämä artikkeli kuuluu sarjaan, jossa pohditaan profeettojen roolia nykypäivän seurakunnassa. Seuraavaksi: Mikä on profeetta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

18 − 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.