Miten profeetat on tehty?

Hengellisesti profeetalla on auktoriteetti käyttää Jumalan elävää sanaa oman harkintansa mukaan.

Tämä tietysti edellyttää, että Herra luottaa profeetan ymmärtävän Hänen päämääränsä ja suunnitelmansa ja haluavansa edistää niitä myös omalta osaltaan. Herra ei sanonut Elialle hurmoksessa: ”Haasta Baalin profeetat kilpailuun.” Elia teki niin, koska ymmärsi sen olevan Jumalan tahdon mukaista.

Koska Herra antaa profeetalle näin suuren vallan, Hän tietysti sanoo niin vain sellaisista, joiden uskoo käyttävän sitä Hänen tahtonsa mukaisesti. Ja kasvattaakseen sellaisia ihmisiä Hän joutuu usein tekemään aika paljon töitä.

Tässä esittämäni polku on eräänlainen oppikirjaesimerkki, jonka on tarkoitus lähinnä antaa jotain kuvaa siitä, mitä profeetan vaiheisiin tyypillisesti kuuluu. Todellisuus on usein vähän sotkuisempi. Vaiheet eivät ole vain peräkkäisiä, vaan osin päällekkäisiä, samoin niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella jonkin verran. Profeetan luonteen muokkaus kestää koko elämän, ja opittavaa ja kasvunvaraakin riittää ihmisiäksi. Näitä vaiheita kuitenkin näkee monien Raamatun profeettojen elämänvaiheissa ja niille on hyvät ja ilmeiset syyt.

Profeetan kouliminen

Käyttääkseen ihmistä Herra aloittaa murtamalla tämän. Mitä perusteellisemmin Hän murtaa, sitä kirkkaammin Hänen oma valonsa saa loistaa.

Jumala aloittaa profeetan valmistelun jo ennen tämän syntymää. Se jatkuu koko hänen elämänsä. Profeetan kokemukset muokkaavat hänen persoonaansa sekä asennettaan elämään ja vastoinkäymisiin. Erityisesti Jumala antaa profeetaksi aikomiensa ihmisten kärsiä torjutuksi ja hylätyksi tulemista, turhautumista ja nöyryytyksiä. Usein erityisesti niiden taholta, joilta hän odottaisi eniten tukea. Herran päämäärä on opettaa palvelijnsa suhtautumaan oikein tilanteissa, joissa heidän välittämänsä sana torjutaan, juurruttaa valittunsa turvautumaan kaikessa yksin Herraan ja pitämään oma egonsa pois tieltä, kun Herra tahtoo sanoa jotain.

Näillä asioilla ei välttämättä ole mitään tekemistä profeetallisuuden kanssa. Usein ne tapahtuvat jokseenkin luonnostaan. Kaiken tämän seurauksena on, että profeetoista voi tulla monella mittapuulla ihmisraunioita, mutta samalla he ovat tulta ja tappuraa, jotka ovat valmiita taistelemaan väsymättä aina katkeraan loppuun saakka ja joiden Jumalan tahtoa käsittelevässä sanakirjassa sana ”kompromissi” on selitetty ”epäonnistuminen, maailmanloppu”.

Profeetan kutsu

Jossain vaiheessa Jumala tekee tulevalle profeetalle tiettäväksi, että Hän tahtoo tehdä tästä profeetan. Viime kädessä Pyhä Henki vaikuttaa kutsun ihmisen sisimmässä. Usein siihen liittyy myös jokin ulkoinen merkki, esimerkiksi toisen ihmisen välittämä profeetallinen sana.

Pelkkä kutsu ei merkitse, että olisi jo profeetta. Profeetalle on annettu valtuuksia. Kutsu merkitsee vain, että ihmisen on syytä alkaa muovata ajatteluaan tietoisesti tiettyyn suuntaan.

Tämä voi joskus olla kutsutulle hämmentävää, koska hän tunnistaa sekä korkean kutsunsa että toisaalta sen, ettei ole profeetta (koska Herra tekee molemmat hänelle tiettäväksi). Samaan aikaan hänen koulimisensa jatkuu.

Profeetan koulutus

Profeetan koulutus on työn opettelua. Tässä on suureksi avuksi, jos hänellä sattuu olemaan profeetta kouluttamassa. Muussa tapauksessa hän joutuu tyytymään Pyhän Hengen ohjaukseen. Molemmissa on puolensa.

Kun kouluttamassa on ihminen, koulutus on usein tietoisempaa ja ohjatumpaa. Oppilaan ei tarvitse itse keksiä mitä pitää oppia, ja pääsee jyvälle paljon nopeammin. Toisaalta opettaja osaa opettaa vain sen, mitä on itse oppinut. Asiaa voi auttaa, jos saa oppia useammalta taholta, mutta viime kädessä oppilaalla on vain yksi opettaja, jonka opetuslapsi hän on, ja johon hänellä on erityinen suhde.

Profeetan koulutuksen olisi hyvä tapahtua seurakunnan suojassa. Tämä tuo siihen luonnostaan monipuolisuutta ja tasapainoa. Toisaalta se merkitsee, että seurakunnan on luotettava siihen, että viime kädessä opetuslapsensa kouluttaa profeetta, joka on tehtävästä vastuussa seurakunnalle vasta toissijaisesti. Tämä voi aiheuttaa jännitteitä profeetan ja seurakunnan välille, mutta keskinäinen rakkaus, kärsivällisyys, kunnioittaminen, avoimuus oppia puolin ja toisin sekä ennen kaikkea luottamuksellinen keskusteluyhteys profeetan ja seurakunnan johdon välillä kantavat pitkälle.

On myös mahdollista, ettei profeetalla opettajaa. Tämä ei merkitse, että hänestä tulisi itseoppinut, vaan Herra ohjaa Häntä itse miten näkee hyväksi. Oppilas saattaa olla kohtalaisen irrallaan jopa uskovien yhteydestä, ettei saisi vääriä vaikutteita ihmisiltä. Tällainen koulutus on usein hidasta, mutta sen etuna on, että tällaiset ihmiset ovat vapaita raivaamaan uusia uria. Lisäksi he ovat luonnostaan riippumattomampia ihmisistä, mistä saattaa olla etua joissain profeetan tehtävissä.

Profeetan asettaminen virkaansa

Kun aika on kypsä, Herra asettaa kutsumansa profeetan seurakuntavirkaan.  Viime kädessä profeetaksi tekee vain ja ainoastaan se, että Jeesus sanoo niin. Tyypillisesti Hän tekee tämän toisen ihmisen kautta.

Tämä on niitä tapauksia, joissa Herran sana muuttaa hengellistä todellisuutta. Kyseessä on luova sana, jota tulee käyttää hyvin vastuullisesti ja tarkkaan harkiten. Tekisesti valta tähän on esimerkiksi seurakunnalla (kollektiivisena se käyttää koko Jeesuksen auktoriteettia, rinnasteinen tapaus on esimerkiksi ordinaatio). Pitäisin tätä kuitenkin vain harvinaisena poikkeuksena.

Profeetan virkaan nimittäin ei saa asettaa ketä haluaa. Muutenhan me voisimme itse valita profeetat keskuudestamme! Profeettojen kohdalla ei ole kuten paimenten ja saarnaviran, joihin seurakunta kutsuu kenet hyväksi näkee. Profeetaksi – palvelijakseen ja läheiseksi ystäväkseen – voi kutsua vain Herra itse. Ihmiset voivat vain vahvistaa tämän Herran sanalla.

Tärkeintä on, että tämä tapahtuu Herran ohjeiden mukaan, ja virkaan asetetaan vain sellaisia henkilöitä, joitka Herra on siihen kutsunut ja katsoo päteväksi, eikä virkaan yritetä asettaa sellaisia, joita Herra ei ole siihen kutsunut, tai joita hän ei pidä valmiina ottamaan sitä vastaan. Aktin saa aikaan Herran sana, mutta öljyllä voiteleminen on asianmukainen osa rituaalia.

Tyypillisesti virkaan asettaakin kokenut apostoli tai profeetta, on jo arvostelukykyä sen suhteen kuka vihitään ja milloin.

On myös mahdollista, ettei profeettaa ole asettamassa virkaansa kukaan ihminen. Profeetasta tekee profeetan Herran sana. Herra on vapaa tekemään profeetan kenestä tahtoo, riippumatta siitä, onko saatavilla ketään tehtävän tasalla olevaa maallista tahoa.

Profeetan tunnustaminen

Profeettojen tehtävä on rakentaa Kristuksen ruumista, saattaa sitä elämään paremmin Herran tahdon mukaisesti. Heidän hengellisestä vallastaan on seurakunnille hyötyä vain siinä määrin, kuin ne antavat profeetoille tilaa toimia keskuudessaan.

Seurakunta antaa profeetalle mandaatin toimia keskuudessaan tunnustamalla tämän palvelutyön. Jos profeetta asetetaan virkaansa seurakunnan keskellä, tämä sopii luontevasti samaan tilanteeseen. Muussa tapauksessa asia on syytä selvittää pyytämällä jo kypsiksi tunnetuja profeettoja arvioimaan tulokas.

On myös mahdollista antaa mandaatti profeetalliselle palvelutyölle tunnustamatta samalla profeetta profeetaksi. Joskus voi käydä niin, että häntä aletaan kutsua esimerkiksi opettajaksi tai evankelistaksi. Tästä seuraa eräitä ongelmia, sillä asioista pitäisi puhua niiden oikeilla nimillä. Profeetta voi antaa kaikkensa seurakunnalle vasta, kun seurakunta tunnustaa hänen virkansa, luottaa häneen ja sallii hänen toimia sen mukaisesti.

Seurakunnan on siis oltava hyvin tarkkana sen suhteen, keitä se tunnustaa profeetoiksi ja miten se antaa heidän toimia keskuudessaan, niin hyvässä kuin huonossa. Ensinnäkin heidän on varmistuttava siitä, että henkilö, jonka he tunnustavat, todella on profeetta. Viime kädessä profeetan valtuutuksen voi selvittää vain Herralta itseltään. Tämä on melko suoraviivaista, ja asiassa auttaa, jos hänellä on jo referenssejä, tai käytettävissä on muutama kokenut profeetta.

Toiseksi profeetan ja seurakunnan johdon välillä tulee vallita kaksisuuntainen luottamus. Profeettojen tulee suostua siihen, että seurakunnat – viime kädessä paimenet –  asettavat rajat heidän toiminnalleen keskuudessaan.Seurakunnilla on paljon muitakin tärkeitä asioita, eikä ole tervettä antaa yksin profeettojen sanella suuntaa. Toisaalta seurakuntien tulee hyväksyä se, että elämä lähtee Hengestä, Jumalalla voi olla pyhyyteen kutsuva Sanansa sanottavanaan niin yksittäisten ihmisten, koko seurakunnan kuin ympäröivät yhteiskunnankin asioihin ja profeetat ovat Herran ensisijainen väline tämän tehtävän välittämiseen.

Profeetan toimiminen virassaan

Kun Herra on tehnyt jostakusta profeetan ja hän saa vieläpä toimia tehtävässään, hän ei ole vielä valmis. Itse asiassa tarina on vasta alussa.

Profeetallisen vallan käyttö vaatii harjoittelua ja opettelua. Samoin profeetan persoona vaatii työstämistä. Tiedoissa ja taidoissa on aina kehitettävää. Hän tekee virheitä ja satuttaa toisia ihmisiä. Jo tästä syystä profeettojen tulisi toimia ensi sijassa seurakuntien yhteydessä, vaikka ei tietenkään vain niiden sisällä. Tuhoa ei ehkä voi täysin estää, mutta ohjaamalla profeetan kasvua ja kehitystä sitä voi ehkäistä ja sen seurauksia hoitaa ja hillitä paremmin.

Profeetan tehtävä ei ole vain ilmaista Jumalan näkökulmaa, vaan myös huolehtia että viesti menee perille. Tässä profeetta itse saattaa tulla tielle. Hänen on sisäistettävä Herran sydän ja ajattelutapa. Ei riitä, että hän on nöyrä sen edessä, mitä Herra tahtoo sanoa, vaan hänen on oltava nöyrä myös ihmisten edessä. Hänen on tehtävä sanomansa helposti vastaanotettavaksi. Ennen kaikkea profeetan sydämen täytyy puhdistua vihasta. Profeetta on henkilö, joka kutsuu kääntymään pois helvettiin johtavalta tieltä tavalla, joka saa sinne vetävän mukavuuden tuntumaan vastenmieliseltä.

Profeettaan kohdistuu valtava paine. Koska hänellä on oikeus lausua sellainen Jumalan sana, joka muuttaa todellisuutta, hänellä on myös vastuu sen sanomisesta. Hän joutuu tekemään päätöksiä, joilla on kauaskantoiset seuraukset. Häntä pitää vastuussa Herra, ja hän itse pitää itseään vastuullisena.  Monet ihmiset kohdistavat häneen epärealistisia odotuksia tai kuvittelevat hänen olevan kaikin puolin täydellinen ja erehtymätön. Monet yrittävätt joko todistaa, eettä hän on väärä profeetta tai sitten palvoa maata hänen jalkojensa alla. Samalla hänen pitää jotenkin hankkia elantonsa. Hänen elämänsä voikin olla melkoista nuorallatanssimusta. Ja viime kädessä hänen itsensä on elettävä itsensä kanssa koko loppuelämänsä täältä ikuisuuteen.

Profeetan vastuuseen kuuluu sekin, että hän ei voi jättää tehtäväänsä. Jeremia on upea raamatullinen esimerkki yrityksestä. Lisäksi profeetta on kävelevä rukous. Hänellä on vastuu, kyky, voima ja valta tehdä ja saattaa olevaksi asioita, joita muuten ei ehkä koskaan tapahtuisi, ja pysäyttää kehityskulkuja, jotka voisivat olla tuhoisia. Herra on Henki, ja henki elämän lähde. Profeetat on kutsuttu olemaan Hengen ja Hänen Pyhyytensä, läheisyytensä ja todellisuutensa erityisen voimakkaita välikappaleita.

Ilman profeetallisuutta seurakunta näivettyy hengellisesti, ja se saattaa jopa vaipua apatian valtaan, kuin pahaan masennukseen. Tähän ei auta muu kuin Hengen tuoma elämä. Profeettojen mukanaolo taas sananmukaisesti saa aikaan profeetallisuutta, mikä taas merkitsee pyhyyttä, rakkautta, iloa ja rauhaa…

Tämä artikkeli on osa nykyajan profeettoja käsittelevää sarjaa.

Seuraavaksi: Profeettojen rooli johtajina.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

eleven + nine =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.